Θέλετε να γίνει η Ελλάδα, πολυπολιτισμικό κράτος;
  • 10.28%  
  • 89.72%  
Total votes: 25206
1 Comment
Κώστας Τρύφωνος from 4 years 3 months
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που κατοικήτε από Αυτόχθονες !
Leave a comment
  • Post your comment with:
                OR Sign In to AddPoll.com
  • remain 5000 characters
close preview