Θέλετε να γίνει η Ελλάδα, πολυπολιτισμικό κράτος;
  • 10.27%  
  • 89.73%  
Total votes: 25228
1 Comment
Κώστας Τρύφωνος from 7 years 1 month
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που κατοικήτε από Αυτόχθονες !
Leave a comment
  • Post your comment with:
                OR Sign In to AddPoll.com
  • remain 5000 characters
close preview