Συμφωνείτε με τις πρόωρες εκλογές;
addpoll.com - View Full Size
  • 54.23%
  • 44.37%
  • 1.41%
Γεωργικές Μελέτες Λάρισα
Leave a comment
  • Post your comment with:
                OR Sign In to AddPoll.com
  • remain 5000 characters
close preview