محدودیت های منطقه ای شما ممکن است تعجب کنید که چرا Kerio Maker ممنوعیت کاربران VPN. در واقع، این شرکت تنها در محدود کردن دسترسی به محتوای آن نیست. تمام سرویسهای جریان در تلاش برای جلوگیری از دسترسی بین المللی به اینترنت هستند و همه آنها متوجه می شوند که VPN ها می توانند از ممنوعیت استفاده کنند. اکثر کشورها تنها به شرکت های خاص اجازه می دهند که ایستگاه های تلویزیونی و سرویس های جریان را اداره کنند. قوانین مربوط به مالکیت خارجی چنین عملیاتی وجود دارد و بسیاری از شرکت ها محدودیت هایی را
close preview